Latvijas Dabas tūrisma asociācijas statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.


1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Dabas tūrisma asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Nature Tourism Association”.


2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.


2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Apvienot dabas tūrisma organizācijas Latvijā;
2.1.2. Pārstāvēt biedru intereses nacionālā un starptautiskā mērogā;
2.1.3. Attīstīt un popularizēt atbildīgu dabas tūrismu Latvijā;
2.2. Savu mērķu sasniegšanai Biedrība īsteno šādus uzdevumus:
2.2.1. Veicina sadarbību starp Latvijas un ārvalstu dabas tūrisma organizācijām;
2.2.2. Deleģē pārstāvjus darbam valsts, pašvaldību vai nevalstisko organizāciju darba grupās un lēmējinstitūcijās;
2.2.3. Piedalīties tūrisma nozares standartu un sertifikācijas izstrādāšanas un ieviešanas procesos;
2.2.4. Organizē pasākumus un aktivitātes savu mērķu sasniegšanai;
2.2.5. Veic saimniecisko darbību, piesaista ziedojumus un citus finanšu līdzekļus statūtos paredzēto mērķu īstenošanai.


3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.


3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.


4.1. Biedrības darbībā piedalās Biedri un Asociētie biedri.
4.2 Par Biedrības Biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas atbalsta Biedrības mērķu īstenošanu, kā arī ir gatavi sniegt ieguldījumu minēto mērķu sasniegšanai, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.3 Par Biedrības Asociēto biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura atzīst šos statūtus, saskata praktisku ieguvumu no Biedrības mērķu realizācijas sev vai Latvijas sabiedrībai kopumā, kā arī ir gatavi sniegt ieguldījumu minēto mērķu sasniegšanai, iesniedzot valdei attiecīgu iesniegumu.
4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.6. Ja par Biedrības Biedru vai Asociēto biedru tiek uzņemta juridiskā persona, tad attiecīgā juridiskā persona, tās statūtos noteiktā kārtībā, pilnvaro savu pārstāvi piedalīties biedrības darbā, bet ievēlēšanas gadījumā arī valdes vai revīzijas komisijas darbībā.
4.7. Jebkurš Biedrs, neatkarīgi no statusa, var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei. Izstājoties no Biedrības, iemaksātā biedra nauda netiek atmaksāta.
4.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.8.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.8.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.8.4. biedrs ar savu darbību kompromitē Biedrību;
4.8.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.


5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.


5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. izmantot Biedrības simboliku savos materiālos, norādēs, ceļa zīmēs u.c., norādot piederību pie Biedrības,
5.1.5. valdes noteiktajā kārtībā izmantot Biedrības mantu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. mēneša laikā no iestāšanās pieteikuma Biedrībā iemaksāt Valdes noteikto iestāšanās naudu, gada biedra naudu un citus biedru maksājumus,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. saglabāt konfidencialitāti Biedrības informācijas izmantošanā.
5.3. Asociētajiem biedriem ir visas šo statūtu 5.1.un 5.2.punktā noteiktās Biedru tiesības un pienākumi, izņemot tiesības balsot Biedrības biedru sapulcē.
5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.


6.nodaļa. Biedrības tiesības.


6.1. Izveidot Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.
6.2. Iegādāt kustamos un nekustamos īpašumus.
6.3. Ir citas juridiskas personas tiesības, kas nav pretrunā ar likumdošanu un Biedrības mērķiem.


7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.


7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Katram biedram Biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja Biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.
7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.10.Tikai biedru kopsapulce ir tiesīga:
7.10.1. ievēlēt Valdi un Revīzijas komisijas locekļus uz četriem gadiem;
7.10.2. izdarīt grozījumus un papildinājumus Biedrības Statūtos;
7.10.3. apstiprināt Biedrības Valdes ziņojumu un Gada pārskatu;
7.10.4. izskatīt strīdus jautājumā par biedru uzņemšanu un/vai izslēgšanu;
7.10.5. izlemt jautājumus par Biedrības likvidāciju un reorganizāciju;
7.10.6. noteikt Valdes locekļu un Revīzijas komisijas locekļu skaitu;
7.10.7. izskatīt sūdzības, kas saņemtas par valdes vai Biedrības biedru darbību.
7.10.8. izskatīt citus jautājumus pēc saviem ieskatiem.


8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ar pārstāvības tiesībām ir valde. Valde pārzina un vada Biedrības lietas, īsteno biedru sapulces pieņemtos lēmumus, pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces lēmumiem.
8.2. Valdi ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem un katram valdes loceklim ir iespēja tikt pārvēlētam.
8.3. Valde sastāv vismaz no trim valdes locekļiem, tajā skaitā Prezidenta (Valdes priekšsēdētāja), kuru no valdes locekļu vidus uz valdes pilnvaru laiku ievēl valde.
8.4. Valdei ir tiesības izlemt visus ar Biedrības darbu saistītos jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.5. Valdes sēdes ir atklātas.
8.6. Prezidents (Valdes priekšsēdētājs) pārstāv Biedrību atsevišķi, bet katrs no pārējiem Valdes locekļiem pārstāv Biedrību kopīgi ar jebkuru citu vienu Valdes locekli.
8.7. Valdei ir šādi pienākumi:
8.7.1. vadīt Biedrības darbu saskaņā ar statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī biedru sapulcē apstiprinātu darba plānu;
8.7.2. sasaukt biedru sapulces un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus biedru sapulces sekmīgai norisei;
8.7.3. organizēt biedru naudas iekasēšanu, grāmatvedības uzskaiti un Biedrības lietvedību;
8.7.4. apstiprināt Biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenu;
8.7.5. apstiprināt priekšlikumus, kas iesniedzami Valsts institūcijās;
8.7.6. izlemt jautājumus par iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;
8.7.7. izskatīt jautājumus par jaunu Biedru uzņemšanu vai Biedru izslēgšanu no Biedrības;
8.7.8. Valde ir tiesīga atsevišķu tās sevišķā kompetencē esošu jautājumu izlemšanu deleģēt Biedrības Prezidentam (Valdes priekšsēdētājam);
8.7.9. izziņot biedru sapulces lēmumus un citu aktuālo informāciju.
8.8. Biedrības Prezidents ir Biedrības galvenā amatpersona, kas Biedrības statūtos noteiktās kompetences ietvaros pārstāv Biedrību un darbojas saskaņā ar biedru sapulces un valdes lēmumiem. Prezidentam ir šādi pienākumi un tiesības:
8.8.1. sasaukt un vadīt kārtējās valdes un nepieciešamības gadījumā arī ārkārtas sēdes, vadīt valdes darbību;
8.8.2. pieņemt darbā un atbrīvot darbiniekus;
8.8.3. atvērt un slēgt kontus bankās un citās kredītiestādēs;
8.8.4. bez īpašas saskaņošanas rīkoties ar Biedrības naudas līdzekļiem, slēgt līgumus un uzņemties saistības valdes noteiktajās robežās;
8.8.5. pirmā paraksta tiesības visos lietvedības un finanšu dokumentos;
8.8.6. ārkārtējos un neatliekamos gadījumos vienpersoniski pieņemt lēmumus un rīkoties Biedrības vārdā, informējot par to valdi nākošajā sēdē;
8.9. Valde var pieņemt darbā algotu izpilddirektoru, kas Valdes pilnvarojuma robežās organizē Biedrības darbu un biedru sapulces un valdes lēmumu izpildi.
8.10. Valdi vai atsevišķus tās locekļus atsauc un pārvēlē biedru sapulce.
8.11. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 valdes locekļu. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Vienāda balsu skaita gadījumā noteicošā balss ir Prezidentam.
8.12. Valdes loceklis var saņemt atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu.
8.13. Valdes sēdes tiek sasauktas ne mazāk kā vienu reizi gadā.
8.14. Valdes sēdes sasauc Prezidents pēc nepieciešamības, vai arī tās tiek sasauktas pēc 1/4 Valdes locekļu ierosinājuma.
8.15. Biedrībai var būt algotas amatpersonas, kuras ir pakļautas Prezidentam un rīkojas saskaņā ar Biedrības Statūtiem, Darba līgumu, biedru kopsapulces un Valdes lēmumiem.


9.nodaļa. Revidents.


9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.


10.nodaļa. Biedru nauda


10.1. Biedrības biedri maksā vienreizēju iestāšanās un ikgadējo biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmēru un apmaksas kārtību nosaka Valde.


11.nodaļa. Biedrības finansiāli saimnieciskā darbība


11.1.Biedrības finansu līdzekļu avoti ir:
11.1.1 biedru iestāšanās maksa;
11.1.2 ikgadējā biedra nauda;
11.1.3 dalība projektos;
11.1.4 saimnieciskās darbības ieņēmumi;
11.1.5 juridisko vai fizisko personu brīvprātīgi ziedojumi;
11.1.6 citi ieņēmumi saskaņā ar likumu.
11.2.Saimnieciskās darbības gūtā ienākuma pārsniegums pār izdevumiem izlietojams Biedrības darbības finansēšanai un Biedrības mērķu sasniegšanai.
11.3.Biedrības saimnieciski finansiālās darbības gads sakrīt ar kalendāro gadu.


12.nodaļa. Darbības izbeigšana


12.1. Biedrības darbība tiek izbeigta, ja par to kopsapulcē nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem, vai arī citos gadījumos, kurus nosaka LR likumdošana.
12.2. Atlikušie naudas līdzekļi un manta tiek izmantoti pēc kopsapulces lēmuma.