Ētikas kodekss

Latvijas Dabas Tūrisma Asociācijas mērķis ir apvienot dabas tūrisma organizācijas Latvijā, pārstāvēt biedru intereses nacionālā un starptautiskā mērogā, attīstīt un popularizēt atbildīgu dabas tūrismu Latvijā. Savā darbībā, balstoties uz Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, Asociācijas Statūtu normām, Asociācijas biedri apņemas savstarpējās attiecībās ievērot arī sekojošus profesionālās ētikas principus:

 • Organizēt savu darbību, lai darītu godu un nestu labumu kā savam uzņēmumam/organizācijai, tā Asociācijai un Latvijai kopumā;
 • Sniegt pilnīgu un patiesu informāciju par uzņēmuma/organizācijas pakalpojumiem kā sadarbības partneriem, tā klientiem, savā mājaslapā vai pakalpojumu lapā publiskot uzņēmuma/organizācijas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;
 • Izturēties pret dabu atbildīgi, iestāties par dabas aizsargāšanu un saglabāšanu, ievērot ilgtspējīga dabas tūrisma principus;
 • Būt korektiem attiecībā pret konkurentiem un to darbiniekiem, nenoniecināt viņu darbību un neiejaukties darbā;
 • Sarunās ar klientiem atturēties no konkurentu negatīva vai noniecinoša vērtējuma un izteicieniem;
 • Uzņemties pilnu atbildību par ikvienu uzņēmuma/organizācijas organizētu pasākumu, kura reklāmai izmantota LDTA zīme vai nosaukums;
 • Nekavējoties izskatīt pēc būtības savu klientu sūdzības un mēģināt rast tām noregulējumu bez iejaukšanās no trešās puses;
 • Nepieļaut savā darbībā citu tūrisma uzņēmumu darbinieku ietekmēšanu ar draudiem vai uzpirkšanu, lai radītu priekšrocības savai darbībai, tādējādi nodarot kaitējumu citam tirgus dalībniekam;
 • Neizmantot (arī neatdarināt) cita tirgus dalībnieka (eksistējoša, savu darbību izbeiguša vai reorganizēta) likumīgi lietotu nosaukumu, atšķirības zīmes un citas pazīmes, ja tas var maldināt attiecībā uz tirgus dalībnieku identitāti;
 • Nereklamēt un nepasniegt sevi vai savus pakalpojumus nepatiesā vai maldinošā veidā. Reklāmas nolūkos izmantot tikai savus darbus. Neizmantot konkurentiem piederošus fotoattēlus, grafiskos darbus, maršrutu aprakstus un citus materiālus savu pakalpojumu publicēšanai un mārketinga aktivitātēm;
 • Informēt Asociācijas biedrus un citus tūrisma nozares dalībniekus par negodīgiem darba ņēmējiem un ļaunprātīgiem klientiem;
 • Neizmantot Asociācijas biedru uzticību un saņemto informāciju ļaunprātīgiem nolūkiem vai to izmantot personīgām vajadzībām;
 • Profesionālās ētikas principu ievērošana nozīmē kompetenci, godīgu biznesu un augstu atbildību. Par šo principu neievērošanu Asociācijas biedri var tikt brīdināti, kā arī uz laiku vai pilnīgi izslēgti no Latvijas Dabas Tūrisma Asociācijas;
 • Lai izskatītu un izlemtu profesionālās ētikas pārkāpumus, tiek izveidota Ētikas komisija. Tās sastāvā tiek ievēlēti nozares vecākie un pieredzes bagātākie pārstāvji, kuru profesionālā darbība izpelnījusies vispārēju Asociācijas biedru cieņu un atzinību.